> var p=1 function showpingyin(n,piny) { var divlay="p"+n var divlay1="p"+p document.getElementById(divlay1).className="pingy_off" document.getElementById(divlay).className="pingy_on" p=n document.getElementById("pingycontent").style.display="" document.getElementById("pingyinSort").innerHTML="正在加载..." pingmain.location="pclass-2.asp-piny=.htm"/*tpa=baghy/pclass.asp?piny=*/+piny } function showpingyin1() { var divlay="p"+p document.getElementById(divlay).className="pingy_on" document.getElementById("pingycontent").style.display="" } function hiddenpingyin() { var divlay="p"+p document.getElementById(divlay).className="pingy_off" document.getElementById("pingycontent").style.display="none" } function hiddenSubCurve(){ hiddenTimer=window.setTimeout("hiddenpingyin()",6000); } -->
language="javascript"> //alert (GetCookie("","baguser")); if(GetCookie("","baguser") == ""||GetCookie("","baguser") == null) { document.write ("您好,欢迎来到箱包手袋皮具网! 请登录 免费注册"); } else { document.write ("欢迎您:"); document.write (""); document.write (GetCookie("","baguser")); document.write (" "); document.write (""); document.write ("商铺"); document.write (" 会员中心 "); document.write ("安全退出"); } -->
 • src="jquery-1.4a2.min" tppabs="js/jquery-1.4a2.min" src="default" tppabs="js/default" type="text/ecmascript">-->
  src="318" tppabs="js/adsjs/318" language="javascript">-->   src="319" tppabs="js/adsjs/319" language="javascript">-->   src="320" tppabs="js/adsjs/320" language="javascript">-->   src="321" tppabs="js/adsjs/321" language="javascript">-->
  箱信通会员推荐
  • 拼音索引:
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
  • k
  • l
  • m
  • n
  • o
  • p
  • q
  • r
  • s
  • t
  • u
  • v
  • w
  • x
  • y
  • z
  箱包成品
  原料辅料
  src="226" tppabs="js/adsjs/226" language="javascript">-->
  五金配件
  机械设备
  行业服务
  第一包商圈:平湖包商圈(微信:13362367528)、广东包商圈(微信:15919302598)、白沟包商圈(微信:17817055616)、包达人俱乐部(微信:13362367528)
  客服热线:0573-85100127 客服微信:15919302598 客服E-mail:web@ 运营微信:17817055616 电话:0573-85100127 0573-85100117 传真:0573-85100127
  网站运营商:杭州正旺科技有限公司 版权所有 © 2003-2017浙ICP备08009506号
 • language="javascript"